| مشاهده اطلاعات ثبت شده | مشاهده نتیجه آزمون | شماره رهگیری را فراموش کرده ام
آزمون شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی و اداره صنعت برق خلیج فارس
تعیین سطح علمی برای جذب و استخدام کارکنان مشاغل نگهبانی
 
اردیبهشت ماه 1397
مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص ، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون ، مصاحبه و جذب ، محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت صدور حکم استخدامی حکم مزبور لغو می گردد.