آزمون شرکت های پیمانکاری توزیع نیروی برق بوشهر
آبان ماه 1399

جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام و بارگزاری مدارک نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل در ساعت اداری با شماره 33340006 - 077 تماس حاصل نمایید.
سه شنبه 15 / 07 / 1399
شروع ثبت نام
یکشنبه 27 / 07 / 1399
خاتمه ثبت نام
از روز چهارشنبه مورخ 30 / 07 / 1399
لغایت پنجشنبه مورخ 01 / 08 / 1399
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 02 / 08 / 1399
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما
سامانه خرید کارت ثبت نام
دریافت کارت ورود به جلسه