آزمون ﺷﺮﮐت هاي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق گلستان
مرداد ماه 1398
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل در ساعات اداری با شماره 32680756 - 017 واحد آموزشی گلستان تماس حاصل نمایید.
سه شنبه 25 / 04 / 1398
شروع ثبت نام
چهارشنبه 09 / 05 / 1398
خاتمه ثبت نام
از روز یکشنبه مورخ 20 / 05 / 1398
لغایت چهارشنبه مورخ 23 / 05 / 1398
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز پنجشنبه مورخ 24 / 05 / 1398
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده نتیجه و کارنامه آزمون