آزمون استخدامی شرکت های پیمانکاری استان بوشهر 

آبان ماه 1397
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی "سامانه خرید کارت ثبت نام" اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال 14 رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال 14 رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  "سامانه ثبت نام در آزمون" اقدام به ثبت نام نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.
در صورت بروز مشکل با شماره 38420125 - 071 تماس حاصل نمایید.
سه شنبه 01 / 08 / 1397
شروع ثبت نام
ساعت 24 پنجشنبه 10 / 08 / 1397
خاتمه ثبت نام
از روز دوشنبه مورخ 21 / 08 / 1397
لغایت چهارشنبه مورخ 23 / 08 / 1397
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
روز پنجشنبه مورخ 24 / 08 / 1397
تاریخ آزمون
دفترچه راهنما آزمون
سامانه خرید کارت ثبت نام
مشاهده نتیجه آزمون و الصاق مدارک