| مشاهده اطلاعات ثبت شده | مشاهده نتیجه و نمره آزمون | ثبت و پیگیری اعتراض | شماره رهگیری را فراموش کرده ام

آزمون شرکت آرامش سازان امين
در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز ، جهت قرارداد های نگهبانی و حراست پستهای فشار قوی و فوق توزیع
 
دی ماه 1396
مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص ، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون ، مصاحبه و جذب ، محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت صدور حکم استخدامی حکم مزبور لغو می گردد.