| مشاهده اطلاعات ثبت شده | مشاهده نتیجه و کارنامه آزمون | شماره رهگیری را فراموش کرده ام
آزمون شرکت فن آوران انرژی توس
به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز جهت بهره برداری از ایستگاه های برق فوق توزیع 
در برخی از شهرهای سیستان و بلوچستان
شهریور ماه 1399
مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از به کارگیری نیرو (شامل آزمون مهارت، مصاحبه و گزینش) محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج درآگهی می باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد، قرارداد مزبور لغو خواهد گردید.