| مشاهده اطلاعات ثبت شده     | مشاهده نتیجه آزمون | شماره رهگیری را فراموش کرده ام
آزمون شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي
در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود از آقایان بومی استان آذربايجان غربي
شهریور ماه 1398
مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص ، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون ، مصاحبه و جذب ، محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت صدور حکم جذب ، حکم مزبور لغو می گردد.