| مشاهده اطلاعات ثبت شده | مشاهده نتیجه آزمون | شماره رهگیری را فراموش کرده ام
آزمون شرکت مهندسین باختر مشاور
به منظور بهره برداری و حفاظت از تاسیسات پست های انتقال و فوق توزیع برق در تعدادی از شهرستانهای استان مرکزی ، همدان و لرستان

مرداد ماه 1398
مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص ، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون ، مصاحبه و جذب ، محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت صدور حکم استخدامی حکم مزبور لغو می گردد.