| مشاهده اطلاعات ثبت شده | مشاهده وضعیت پذیرش | مشاهده نتیجه و کارنامه آزمون | شماره رهگیری را فراموش کرده ام

آزمون شركت مهندسي مهساب آرتانیرو
در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود در شهرستان هاي تابعه استان گيلان براي شغل اپراتوري پستهاي فوق توزيع وانتقال

اسفند ماه 1397
مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص ، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون ، مصاحبه و جذب ، محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت صدور حکم جذب ، حکم مزبور لغو می گردد.