| مشاهده اطلاعات ثبت شده | مشاهده وضعیت پذیرش | مشاهده نتیجه و کارنامه آزمون | شماره رهگیری را فراموش کرده ام
آزمون شرکت گهر خرم ماداکتو
به منظور تأمین نیروی مورد نیاز خود در شهرستان رومشگان استان لرستان 

دی ماه 1397
مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص ، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون ، مصاحبه و جذب ، محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت صدور حکم استخدامی حکم مزبور لغو می گردد.