| مشاهده اطلاعات ثبت شده مشاهده نتیجه آزمون | شماره رهگیری را فراموش کرده ام

آزمون شرکت خدمات فنی برق و صنعت رایان (خصوصی ) و شرکت های پیوست ضمیمه   
در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود ، جهت قراردادهای بهره برداری و قرائت کنتور

دی ماه 1397
مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص ، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون ، مصاحبه و جذب ، محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت صدور حکم استخدامی حکم مزبور لغو می گردد.